Marek Patakiewicz - lista ważniejszych publikacji

M. Patakiewicz, R Chmielewski (2018) - Wpływ zawartości frakcji pyłowej na parametry zagęszczalności ρds i wopt oraz na parametry kształtu krzywej zagęszczalności IC i SC w badaniu Proctora Inżynieria Morska i Geotechnika, 3/2018, 178-183

M. Patakiewicz, K Zabielska-Adamska (2017) - Crushing of non-cohesive Soil grains under dynamic loading: W: Proceedings of the International Scientific Conference "Transportation Geotechnics and Geoecology" (TGG-2017) May 17-19, 2017, St. Petersburg. Book Series: Procedia Engineering, Vol. 89, Pages: 80-85 (WoS).

M. Patakiewicz (2016) - Wpływ sedymentologicznych wskaźników uziarnienia na zmienność parametrów zagęszczalności gruntów. W: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych, tom V. StatSoft Polska, Kraków 2016, 123-132

M. Patakiewicz (2016) - Agresywność wód gruntowych w świetle wymagań normy PN-EN-206-1. Odniesienia do obszarów zurbanizowanych na przykładzie aglomeracji warszawskiej. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 15 (4) 2016

M. Patakiewicz (2014) - Agresywność korozyjna wód gruntowych - zmienność czynników korozyjnych na tle budowy geomorfologicznej Warszawy. W: Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych. Statsoft Polska, Kraków 2014.

M. Patakiewicz, K Zabielska-Adamska (2013) - Wskaźnik krzywizny uziarnienia a parametry zagęszczalności gruntów niespoistych o dwumodalnych rozkłada uziarnienia. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 12 (3) 2013, 111–123

M. Patakiewicz (2012) - Zastosowanie wskaźników krzywej zagęszczalności jako charakterystyk zagęszczalności gruntów niespoistych Inżynieria Morska i Geotechnika 4/2012, 366–370

M. Patakiewicz (2012) - Wpływ zagęszczania dynamicznego na uziarnienie gruntów niespoistych z uwzględnieniem zmian kształtu ziaren. W: Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie. Monografia, Bzówka J. (red), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012, 101–108

M. Patakiewicz (2008) - Zmienność parametrów zagęszczalności gruntów na przykładzie wybranych budowli ziemnych. Inżynieria Morska i Geotechnika, 6/2008, 336–337

M. Patakiewicz (1995) - Próba korelacji wskaźnika zagęszczenia Is z gęstością objętościową szkieletu gruntowego ρd gruntów o podobnym uziarnieniu. Drogownictwo 9/1995, 256–258.